عیب یابی قطعات (تغییر شکل قطعه هنگام خروج از قالب)

عیب یابی قطعات (تغییر شکل قطعه هنگام خروج از قالب)


فرآیند:
دمای مذاب: —>2:arrow_up_down:
سرعت تزریق: —>1:arrow_up_down:

:small_orange_diamond:قالب:
طراحی مجد یا اصلاح قالب: —>3
کنترل یکنواختی دمای قالب: —>5
طراحی مجدد سیستم پران: —>4

:white_check_mark: عدد مقابل راهکارهای پیشنهادی، اولویت آن نسبت به سایر راهکارهاست و جهت فلش ها نیز، عملکرد پیشنهاد شده برای رفع عیب است.

آمارگیر وبلاگ