عیب یابی قطعه تغییر رنگ

عیب یابی قطعه تغییر رنگ


عیب یابی قطعات
تغییر رنگ قطعه

فرآیند:
دمای مذاب: —>1
فشار پشت بارگیری: —>4
سرعت پیچ: —>3

قالب
تمیز کردن یا افزایش راه هوای قالب: —>7

مواد
کنترل آلودگی مواد اولیه: —>5

دستگاه
تمیز کردن مارپیچ، سیلندر و قیف: —>6
اندازه و دمای نازل: —>2

 عدد مقابل راهکارهای پیشنهادی، اولویت آن نسبت به سایر راهکارهاست و جهت فلش ها نیز، عملکرد پیشنهاد شده برای رفع عیب است.

آمارگیر وبلاگ