عیب یابی قطعات(تغییرشکل قطعه هنگام خروج از قالب)

عیب یابی قطعات(تغییرشکل قطعه هنگام خروج از قالب)

عیب یابی قطعات
تغییر شکل قطعه هنگام خروج از قالب

فرآیند:
دمای مذاب: —>2
سرعت تزریق: —>1

قالب
طراحی مجد یا اصلاح قالب: —>3
کنترل یکنواختی دمای قالب: —>5
طراحی مجدد سیستم پران: —>4

 عدد مقابل راهکارهای پیشنهادی، اولویت آن نسبت به سایر راهکارهاست و جهت فلش ها نیز، عملکرد پیشنهاد شده برای رفع عیب است

آمارگیر وبلاگ