عیب یابی قطعات (دنباله مویی راه گاه نازل)

عیب یابی قطعات (دنباله مویی راه گاه نازل)


عیب یابی قطعات
دنباله مویی راهگاه نازل

فرآیند:
دمای مذاب: —>1
زمان فشار دوم: —>4
فشار پشت بارگیری: —>5
زمان خنک سازی: —>3

دستگاه
اندازه و دمای نازل: —>2

 عدد مقابل راهکارهای پیشنهادی، اولویت آن نسبت به سایر راهکارهاست و جهت فلش ها نیز، عملکرد پیشنهاد شده برای رفع عیب است

آمارگیر وبلاگ